Doamne îţi mulţumim că îţi aduci aminte de noi, atunci când noi uităm de Tine! Îţi mulţumim că ne împărtăşeşti din iubirea Ta, atunci când noi nu mai avem iubire! Doamne îţi mulţumim că ne-ai creat; astfel ne arăţi cât de mult ne iubeşti şi cât de importanţi suntem pentru Tine! Ajută-ne să simţim pentru Tine, aşa cum simţi Tu pentru noi; să gândim la Tine, aşa cum Te gândeşti Tu la noi; să facem pentru Tine, măcar puţin din ce faci TU pentru noi!

30 iunie 2010

APEL LA RUGĂCIUNE ŞI SOLIDARITATE CREŞTINĂ CU CEI AFECTAŢI DE INUNDAŢIILE DIN NORD-ESTUL ŢĂRII

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE, ne informează:

În aceste zile când mulţi semeni din nord-estul ţării sunt greu încercaţi de revărsarea nemiloasă a apelor, Patriarhia Română îndeamnă clerul şi credincioşii de la parohii şi mănăstiri ca la Sfânta Liturghie şi la alte sfinte slujbe să înalţe rugăciuni pentru oprirea ploilor, conform îndrumărilor din Liturghier (Adunare de cereri la diferite trebuinţe din viaţa omului).

În acelaşi timp, în semn de compasiune şi solidaritate cu cei afectaţi de inundaţiile din nord-estul Moldovei, care s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti şi au provocat mari pagube materiale, Patriarhia Română îndeamnă ierarhii, preoţii şi credincioşii ortodocşi de la parohii şi mănăstiri să organizeze colecte în bani, alimente neperisabile şi alte bunuri materiale (inclusiv materiale de construcţii) pentru ajutorarea familiilor sinistrate.

Rugăm ca sumele colectate să fie depuse în următoarele conturi pentru sinistraţi ale Patriarhiei Române:
RO54RNCB0075004895030091(Lei),
RO27RNCB0075004895030092(Euro),
RO97RNCB0075004895030093(USD),
cu menţiunea „PENTRU SINISTRAŢI”, deschise la Banca Comercială Română, filiala Sector 4, Bucureşti.

Ajutorul financiar din partea clerului şi credincioşilor ortodocşi români va fi distribuit de către Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române familiilor sinistrate în urma prezentării situaţiei de către eparhiile din zonele afectate de revărsarea nemiloasă a apelor. Ajutoarele în alimente neperisabile şi alte bunuri materiale vor fi trimise direct în zonele sinistrate prin intermediul Sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din nord-estul ţării sub coordonarea Biroului de asistenţă socială al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Rugăciunea unită cu fapta bună în sprijinul familiilor sinistrate reprezintă un act de responsabilitate şi coeziune socială care întăreşte credinţa şi speranţa că necazurile şi lipsurile cu care se confruntă majoritatea românilor în această perioadă vor fi depăşite, potrivit cuvântului Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Toate câte cereţi, când vă rugaţi, să credeţi că le veţi lua şi le veţi avea” (Marcu XI, 24).

28 iunie 2010

Semnificatia cheilor si sabiei la Sfintii Apostoli Petru si Pavel

Gheorghe Morocică, rev. „Ekklesia”, Moldova

Deseori se întâmplă ca fraţii noştri creştini, intrând în biserică şi privind la icoane sau la chipurile sfinţilor de pe pereţii lăcaşurilor sfinte, să îşi pună întrebarea: de ce unii sfinţi sunt zugrăviţi cu unele unelte sau arme? Şi după cum este obiceiul, fără să întrebe de „preoţii Bisericii” (Iacov 5, 14) încep singuri, în sinea lor, să explice cam ce-ar însemna aceasta. Ei bine, dacă deja este familiarizat cu viaţa sfântului, atunci poate să-şi dea bine seama ce-ar fi dorit să redea „scriitorul” icoanei. Trebuie să ştim, că în iconografia ortodoxă fiecare element reprezintă ceva: dacă nu din viaţa sfântului, atunci e vorba de un element simbolic care este legat de viaţa Bisericii. Aşa se întâmplă şi în cazul cu icoana Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.
Zugrăviţi pe icoane, îi putem deosebi pe aceşti doi Apostoli, prin aceia că Sfântul Apostol Petru este zugrăvit cu chei în mână dreaptă, iar Sfântul Apostol Pavel cu sabie. Care este cauza că unul este zugrăvit cu chei, iar celălalt cu sabie? Voi încerca pe baza Sfintei Scripturi să dau un răspuns la această întrebare.
Cheile de pe icoana Sfântului Apostol Petru înseamnă „cheile împărăţiei cerurilor”, pe care Domnul nostru Iisus Hristos, în timpul vieţii sale pământeşti, a făgăduit că le va da acestui mare Apostol pentru mărturisirea lui hotărâtoare, că El este „Fiul lui Dumnezeu”. Evenimentul dat s-a petrecut în felul următor: „Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 13-16). Pentru această hotărâtoare mărturisire Mântuitorul îl fericeşte pe Sfântul Apostol, zicând: „Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri” (Matei 16, 17). Şi după aceasta, ca răsplată pentru mărturisirea pe care el cel dintâi a făcut-o, Mântuitorul i-a zis: „… tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui, apoi mai adăugă Hristos, şi îţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor” (Matei 16, 18-19).
Prin „împărăţia cerurilor” se înţelege împărăţia darului sau Biserica, pe care Mântuitorul a făgăduit că o va zidi pe piatra credinţei şi a mărturisirii lui Petru. Cum trebuie însă să înţelegem înmânarea cheilor împărăţiei cerurilor Sfântului Apostol Petru? După obiceiul popoarelor vechi precum şi a evreilor înmânarea cheilor înseamnă încredinţarea stăpâniei asupra casei sau asupra averii (Isaia 22, 22; Apocalipsa 3, 7); asemănătoare cu acestea sunt şi cuvintele Mântuitorului: „şi-ţi voi, da ţie cheile împărăţiei cerurilor”. Trebuie să înţelegem prin acestea că Sfântului Apostol Petru i s-a dat puterea de a închide şi a deschide intrarea în această împărăţie, adică de a primi în sânul Bisericii sau de a îndepărta de la ea. De această putere este legată şi aceea de a lega şi a dezlega păcatele oamenilor. Pentru că numai acela poate să fie membru al Bisericii, care prin pocăinţă va primi iertare păcatelor, care se dă de către Dumnezeu prin slujitorii Bisericii. Prin urmare, când Mântuitorul i-a dat Sfântului Apostol Petru cheile, prin aceasta l-a împuternicit să lege şi să dezlege păcatele oamenilor: „şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri” (Matei 16, 19). Deoarece Sfântul Petru e cel dintâi care a mărturisit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, tot el este cel dintâi dintre Apostoli care a primit şi făgăduinţa că va avea cheile împărăţiei cerurilor, cel dintâi a fost împuternicit să lege şi să dezlege păcatele oamenilor.
Dar oare numai el dintre Apostoli a primit această putere? Din contextul Scripturii vedem că Mântuitorul a făgăduit că o va da tuturor Apostolilor. Aceasta se întâmplă doar peste câteva zile de la mărturisirea marelui Apostol: „ori câte veţi lega pe pământ, le spune Hristos, vor fi legate şi în cer, şi ori câte veţi dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi în cer” (Matei 18, 18). Doar după Învierea Sa El a dat această putere atât Sfinţilor Apostoli cât şi urmaşilor lor, episcopi şi preoţi. Arătându-se ucenicilor săi după Înviere, El a suflat asupra lor şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23). Deci, când vedem pe icoană pe Sfântul Apostol Petru cu cheile în mână, trebuie în primul rând să ne amintim şi să preamărim mărturisirea lui hotărâtoare a dumnezeirii lui Iisus Hristos. Iar în al doilea rând, în faţa Sfântului Petru, care ţine în mână cheile, noi trebuie să vedem chipul sau simbolul stăpânirii bisericeşti, care are împuternicire de la Domnul nostru Iisus Hristos să lege şi să dezlege, să ierte şi să nu ierte, să deschidă şi să închidă intrarea în Biserică (Matei 18, 17).
„Biserica leagă, spune Fericitul Augustin, şi Biserica dezleagă. Biserica întemeiată pe piatra cea din capul unghiului, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos (Efeseni 2, 20) leagă şi dezleagă; să se înfricoşeze deci şi cei legaţi şi cei dezlegaţi; cei dezlegaţi să nu cadă iar sub aceeaşi osândă, iar cei legaţi să nu rămână în aceeaşi stare pentru totdeauna, având în vedere, că în afară de Biserică nu se poate primi dezlegare”.
Sfântul Apostol Pavel este zugrăvit în unele icoane cu sabia în mână. Care este cauza? De ce cu sabia şi ce înseamnă această sabie? Sabia înseamnă propovăduirea sârguitoare a cuvântului lui Dumnezeu. De două ori în scrierile sale Apostolul Pavel înfăţişează cuvântul sub chipul sabiei. În epistola către creştinii din Efes, vorbind despre lupta necontenită, care-l aşteaptă cu căpeteniile, domniile şi stăpâniile veacului acesta şi împotriva duhurilor răutăţii celor de sub cer, dă sfat efesenilor să se îngrijească de armele duhovniceşti, în numărul cărora arată şi sabia duhovnicească, care este cuvântul lui Dumnezeu (Efeseni 6, 12, 17).
În epistola sa către evrei ca să arate puterea şi lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Pavel îl asemănă cu o sabie ascuţită de amândouă părţile, arătând că astfel cuvântul lui Dumnezeu lucrează mai puternic decât ea. „Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până la despărţirea sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi măduvă, şi destoinic este să judece simţirile şi cugetările inimii” (Evrei 9, 12).
Sfântul Pavel a intrat în slujirea apostolească mai târziu decât toţi ceilalţi Apostoli. Însă la propovăduirea acestui cuvânt, după cum el însuşi a mărturisit despre sine, s-a „ostenit mai mult decât toţi Apostolii” (I Corinteni 15, 10). Fiind mai înainte prigonitor (Faptele Apostolilor 9, 1) marele Apostol, după ce în chip minunat i s-au deschis ochii lui duhovniceşti, şi-a dedicat toată viaţa predicării cuvântului lui Dumnezeu, cu scopul de-a aduce la picioarele lui Hristos cât mai multă lume. Dintr-un aprig prigonitor, el a devenit un înfocat slujitor a lui Hristos; pe unii îi învăţa prin cuvântul, pe alţii îi îndruma în scris, prin epistole. Deci, văzând pe Apostolul Pavel ţinând în mână sabia, ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, noi mai întâi trebuie să ne amintim şi să slăvim slujirea lui înfocată la răspândirea credinţei creştine, care a încetat numai după ce s-a sfârşit prin sabie.

sursa: clic pe titlu

24 iunie 2010

Biblioteca parohiala - rodul Campaniei "Cartea te va face mare"

Dupa cum deja stiti, am incheiat campania de strangere de carte intitulata "Cartea te va face mare", care s-a desfasurat in perioada ianuarie - mai 2010. Acest lucru nu inseamna ca am insumat toate cartile necesare unei biblioteci parohiale; de aceea asteptam in continuare donatii pentru mica noastra biblioteca. Cartile adunate vor fi trecute intr-un inventar, iar aceasta lista va fi disponibila tuturor credinciosilor care vor dori sa imprumute carti acasa; deasemenea ne-am gandit sa facem cunoscute titlurile din biblioteca parohiala si elevilor de la scoala din sat, care ori de cate ori vor avea nevoie de o carte sa poata consulta si biblioteca Bisericii.
Iata si o imagine cu biblioteca parohiala... la "inceputuri":

22 iunie 2010

Botezul pruncului Georgiana Maria Amarandei

Duminica, 20.06.2010, dupa Sfanta Liturghie oficiata la Biserica "Sf.Gheorghe" din Scheia, am mers la Cauesti, unde incepand cu orele 14.00 am savarsit botezul copilului familiei Amarandei Viorel si Maria-Dana. Georgiana s-a nascut pe 20 aprilie 2010. Au asistat ca nasi: Vasilache Marian si Carmen, alaturi de copilul lor Paula Adelina. Georgiana Maria este al doilea copil botezat la Biserica din Cauesti anul acesta. Se observa, din pacate o natalitate scazuta. Comparativ, de la inceputul anului, pana acum, au decedat 4 persoane. Anul trecut, 2009, am inregistrat 3 botezati si 6 inmormantati. In 2008 - 4 copii botezati si 11 decedati. Dupa cum vedeti, cifrele sunt cel putin ingrijoratoare, iar pentru noi preotii, acest lucru ar trebui sa ne dea de gandit.

15 iunie 2010

Duminica Tuturor Sfintilor - Hram la Cauesti cu inaugurare de biblioteca

A trecut ceva vreme de cand nu am mai postat noutati din parohie... in sfarsit mi-am facut timp; singura problema e ca avem de recuperat. Asa ca o sa o iau incetisor...
Sa va povestesc cum s-a desfasurat o zi importanta din viata parohiei noastre - 30 mai 2010 - cand am sarbatorit hramul Bisericii: "Duminica Tuturor Sfintilor". 
E o bucurie pentru noi sa ne gasim sub protectia "tuturor sfintilor", a celor care au ales calea cea stramta, anevoioasa uneori, dar sigura, spre imparatia vietii vesnice.
In aceasta zi am savarsit slujba Utreniei, Acatistul Tuturor Sfintilor si Sfanta Liturghie, la care au participat ca invitati: Pr. Irimia Cristian - de la parohia Podoleni de Jos, Pr. Sarghie Ioan Ovidiu, prietenul meu, de la parohia Dobrovat - Moldoveni (care ne-a donat o mica biblioteca confectionata din lemn), Pr. Sanzianu Mihai - de la parohia Carbunari si Pr. Barbieru Teodor - de la parohia Draguseni, carora le multumesc pe aceasta cale pentru efortul facut.
M-am bucurat deasemenea ca au raspuns afirmativ invitatiei mele: 
Barb Petronela si George, cumatrii nostri; 
Cruciug Adrian si Cristina, prietenii nostri care s-au facut dupa cum mentionam si in cuvantul de multumire de la sfarsitul Liturghiei, misionarii parohiei noastre prin implicarea mai ales in colectarea celor 2% din impozitul pe venit si nu numai; 
un grup de colegi de la masterul "Supervizare si planificare sociala" din cadrul Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice din Iasi - ca intre timp mai si studiem - care s-au implicat activ in colectarea cartilor pentru infiintarea bibliotecii parohiale de la Cauesti, prin intermediul Campaniei finalizate - "Cartea te va face mare" derulata intre ianuarie - mai 2010. 
Vreau sa multumesc in mod deosebit colegilor si prietenilor mei: Catalin Asavoaei - coordonatorul Biroului Antidrog din cadrul Caritas - Iasi, alaturi de Mariana Ursan - asistent social in cadrul aceluiasi Birou, care au facut posibila desfasurarea acestei campanii.
Multumesc deasemenea:
- voluntarilor Centrului Diecezan Caritas Iasi - Claudia Cojocaru şi Ramona Vatavu - care au fost misionarii Campaniei"Cartea te va face mare"
- celor care au donat carti sau s-au implicat in strangerea cartilor:

• Radu Vicol, pensionar din Iaşi, 81 de ani;
• Cristina Vameşu, Psihopedagog şcolar;
• Oana Cătălina Ionescu, voluntar în cadrul Biroului Antidrog, Centrul Diecezan Caritas Iaşi;
• Andreea Trandafir, ”Masterat Studii de Integrare şi Securitate Europeană”, anul 2;
• Andrei Baranciu, Student;
• Alina Trinchi, Studentă Facultatea de Filosofie şi ştiinţe Social Politice, Specializarea Sociologie;
• Anda Taropa, Masterat ”Studii de Integrare şi Securitate Europeană”, anul 2;
• Petronela Zapodeanu, Master ”Psihologie educaţională şi consiliere”;
• Alina Axinte, Master ”Supervizare şi planificare socială”, anul 1;
• Maria Gogoasă, Masterat ”Studii de Integrare şi Securitate Europeană”, anul 1;
• Ana Maria Ilas, Sociolog Asociaţia “Sf. Damian” Iaşi;
• Ionela Diaconița, ”Studentă Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei”, anul 1;

Adresăm pe această cale mulţumiri următoarelor instituţii şi persoane:

Asociaţia Catalizator – Vameşu Cristina, Preşedinte;
Asociaţia Studenţilor Francofoni din Romania Maria Apetrei – Membră a Departamentului de Resurse Umane;
Grupul Şcolar Anghel Saligny – Mariana Stana, Director şi Gorgan Mihaela, Director Adjunct
Universitatea Al. Ioan Cuza, Decanatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice – Nicu Gavriluţă, Decan

Nu in ultimul rand multumesc tuturor enoriasilor nostri dragi, care au facut posibila desfasurarea in conditii deosebite a agapei de la sfarsitul Sf.Liturghii ... Fam. Creanga Ioan si Paulina, Fam. Cioclu Ioan si Elena, Fam.Potop Neculai si Despina, Fam. Barsan Petru si Rodica ... tuturor celor prezenti la bucuria noastra!

vezi  si :  www.caritas-iasi.ro


Aici puteti vedea toate imaginile de pe acest blog

ESTE INTERZISA COPIEREA SAU REPRODUCEREA PARTIAL SAU TOTAL A CONTINUTULUI ACESTUI BLOG FARA ACORDUL AUTORULUI DE DREPT! Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

View My Stats